menu

Keltis kmetija Kelhar

Vrhovnica 5a, 8259 Bizeljsko, Slovenija

M: +386 (0)31 553 353 (Miha)
M: +386 (0)31 807 862 (Marijan)

E-mail: keltis@siol.net

ID za DDV: SI43580483

Razvoj podeželja

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti

Miha Kelhar, Vrhovnica 5a, 8259 Bizeljsko, je prejemnik financnih sredstev iz naslova Podukrepa 4.2 – Podpora za nalozbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja (EKSRP). Sredstva so mu odobrena za projekt »NAKUP KLETARSKE OPREME(oprema za predelavo grozdja in skladiščenje mošta in vina)«.

Opis aktivnosti

V okviru aktivnosti »NAKUP KLETARSKE OPREME« je potekala naložba v nakup opreme za predelavo vina v vinski kleti na kmetiji Kelhar. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je izboljšati proizvodne pogoje, znižati stroške in povečati produktivnost na kmetiji Kelhar ter preko tega izboljšati poslovne rezultate kmetije. Naložba prispeva k doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega in predelovalnega sektorja v Sloveniji.
Rezultati aktivnosti: nova sodobna kletarska oprema v vinski kleti, dvig dodane vrednosti proizvodov kmetije in ustvarjeni pogoji za nadaljnjo rast in razvoj kmetije.

Naziv aktivnosti

Miha Kelhar, Vrhovnica 5a, 8259 Bizeljsko, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva so mu odobrena za projekt :nakup nove kmetijske mehanizacije, nakup informacijsko komunikacijske tehnologije, nakup specialne kmetijske mehanizacije in ohranjanje kmetijske proizvodnje.

Opis aktivnosti

Povečanje konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva, z nakupom nove kmetijske mehanizacije. Ohranjanje kmetijske proizvodnje, nakup informacijsko komunikacijske tehnologije in nakup specialne kmetijske mehanizacije za strme terene.

Povezave

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/